Ayya-Khema-Sitting-In-Garden-2

Chánh Niệm Tỉnh Giác

Đó là bốn căn bản chánh niệm: thân thọ tâm và pháp. Chánh niệm là sự thuần chú tâm; không kèm theo phán đoán. Đó chính là sự tỉnh giác hiểu biết rõ ràng rằng các cảm xúc, tình cảm, tâm […]

Read more
1 2 3 49