Buddha-Shakyamuni 4

Con đường Tu của năm Thừa

LỜI NÓI ĐẦU Như quý đọc giả đã biết, Phật ra đời mang một nhiệm vụ duy nhất là hướng chúng sanh chóng thành Phật quả. Kinh Pháp Hoa có dạy : “Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, là […]

Read more
1 2 3 25