maxresdefault (8)

Giới thiệu Viet Rigpa Dzambala Fund

Quỹ Phật Pháp Viet Rigpa Dzambala Fund thuộc Tổ chức phi lợi nhuận Viet Rigpa Foundation được thành lập năm 2016. Quỹ được thành lập dựa trên Nhân quả, do tín tâm của các Mạnh Thường Quân tin sâu nơi Nhân Quả và giáo lý của Đức Phật muốn ủng hộ để giúp Chánh Pháp được Phát triển, được vận hành trên tinh thần tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau.

Read more