Buddhas-life-scene-11

Ngày mai 28/03/2017 là ngày Đức Phật Sakyamuni và ngày cuối cùng tháng cát tường Chotrul Duchen

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.

Ngày mai 28/03/2017 Dương lịch (tức là ngày 30 theo lịch Tây tạng) Vì vậy các THIỆN NGHIỆP VÀ BẤT THIỆN NGHIỆP đều sẽ tăng công đức lên đến 100.000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán …

Mong mọi sự tốt lành !