7b08bbd2619e56f6ceb700af920f47bc

Saga Dawa – Tháng tăng trưởng công đức – Hội đủ 03 sự kiện quan trọng của Đức Phật Đản sanh – Thành đạo – Nhập Niết bàn

Tháng có ba ngày lễ quan trọng của Đức Phật (Đức Phật Đản Sinh, đạt Giác Ngộ và nhập Niết Bàn) được bắt đầu từ ngày 26/05 – 24/06 theo truyền thống Kim Cương Thừa (truyền thống Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy bắt đầu từ 26/04 – 25/05), đươc gọi là tháng Saga Dawa. Trong tháng này, bất kỳ hoạt động nào đều được tăng trưởng lên 100,000 lần. Bởi vậy đây là một cơ hội tuyệt vời để tích luỹ công đức bằng cách thực hiện các hành động như sau:

  1. Hãy ăn chay;
  2. Hãy đến các trung tâm pháp hoặc chùa hàng ngày và dành ít phút để thực hành tụng minh chú của Đức Kim Cương Tát Đoả với lễ lạy để tịnh hoá các hành động xấu;
  3. Tránh các hoạt động về tình dục;
  4. Cố gắng cúng dường cho Tam Bảo, bệnh viện và người nghèo;
  5. Hàng ngày tụng 108 lần Minh Chú của Đức Thích Ca TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA để tích luỹ công đức và tụng 108 lần tâm chú của Đức Kim Cương Tát Đoả OM BENZAR SATTO HUNG để tịnh hoá các hành động bất tịnh;
  6. Cố gắng kiêm soát tâm trí của bạn.

Gửi thông điệp này đi nhiều nhất có thể và cố gắng thực hiện 6 điều trên. Tam Bảo sẽ ban phước cho bạn, hãy luôn sống trong Pháp.

Đức Dungse Garab Rinpoche