Dharmakāya

Lời khẩn nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai

Hô! Vạn pháp – Hiện tướng và hiện hữu, luân hồi và niết bàn – tuy cùng một Bản Tâm, nhưng có hai con đường và hai kết quả, rốt ráo được hiển bày một cách nhiệm màu qua sự Tỉnh Giác hoặc không tỉnh giác. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật, hoàn toàn viên mãn trong trụ xứ của Pháp Giới.

Bản Tâm của tất cả không do duyên sinh, và tâm Đại Quảng Trí tự sinh khởi, bao la không lằn mé, vượt trên mọi diễn tả, không có tên gọi là “luân hồi” hoặc “niết bàn”. Nhận thức được như vậy, bạn là một vị Phật. Không nhận thức được vậy, bạn là chúng sanh lang thang trong luân hồi. Ta nguyện tất cả chúng sanh trong tam giới nhận rõ thật nghĩa của Bản Tâm không thể nghĩ bàn.

Ta, Phật Phổ Hiền, đã thấu suốt chân tướng của Bản Tâm, tâm ấy thoát khỏi mọi ràng buộc của nhân quả, chính đó là Tánh Giác tự sinh khởi không gì khác. Tâm ấy không bị nhiễm ô bởi sự diễn đạt bên ngoài và tư tưởng bên trong, không ô nhiễm bởi sự chấp nhận hay chối bỏ, cũng không ô uế bởi sự tối tăm của thất niệm. Do đó, sự phô diễn tự thị hiện này vượt thoát mọi sai lầm.

Ta, Phật Phổ Hiền, an trụ trong Tánh Giác Bản Nhiên. Dù tam giới bị hủy diệt, cũng không có gì sợ hãi. Không vướng mắc vào ngũ dục (của năm trần). Ngay nơi thức tự sinh khởi, lìa mọi niệm tưởng, không có sắc tướng và cũng không có năm độc. Trong sự trong sáng bất tận của Tánh Giác, tuy chỉ một tinh túy duy nhất, nhưng lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Từ sự trưởng thành của năm trí tuệ này, năm gia đình Phật nguyên thủy xuất hiện, và nhờ sự phát triển của trí tuệ, bốn mươi hai vị Phật (an bình) xuất hiện. Do năng lực phát khởi của ngũ trí, sáu mươi vị Phật (hung nộ) xuất hiện. Như vậy, Tánh Giác Bản Tâm không bao giờ lầm lẫn hoặc sai lạc.

Ta, Phật Phổ Hiền, là Phật nguyên thủy của tất cả. Qua bài nguyện này của ta, nguyện tất cả chúng sanh lang thang trong ba cõi luân hồi trực nhận được Tánh Giác tự sinh khởi này, và nguyện đại trí huệ tự nhiên tăng trưởng!

Hóa thân của ta sẽ liên tục xuất hiện trong hàng tỷ tỷ các phương cách không thể nghĩ tưởng, hiển lộ trong nhiều hình tướng (để hóa độ) chúng sanh tùy căn cơ. Qua lời nguyện từ bi của ta, nguyện tất cả chúng sanh lang thang trong ba cõi luân hồi thoát khỏi sự đọa sinh vào các hình tướng khác nhau ở sáu nẻo!

Từ khởi thủy, chúng sanh đã bị mê lầm vì không nhận ra Tánh Giác của Bản Tâm. Chúng sanh do không ý thức được những gì xảy ra là ảo tưởng, là trạng thái không tỉnh thức và là nguyên nhân đưa đến sự lạc lối. Từ (trạng thái mê mờ) này đem đến sự choáng ngất bất ngờ, và sau đó hiện ra tâm thức vi tế của sự sợ hãi dao động. Từ tâm dao động đó, phát sanh sự phân chia đối đãi do chấp ngã và sự phóng tưởng coi người khác như kẻ thù. Dần dần, khuynh hướng tách biệt đối đãi mạnh thêm, và từ đó vòng luân hồi sinh tử bắt đầu. Kế tiếp, những cảm xúc của năm độc phát triển. Những hành vi tác động bởi cảm xúc thì vô tận. Chúng sanh thiếu tỉnh thức vì không có chánh niệm, và đó là nền tảng đưa đến sự lạc lối. Qua lời nguyện của ta, nguyện tất cả chúng sanh nhận ra Tánh Giác Bản Nhiên!

Sự mất chánh niệm bẩm sinh nghĩa là không chú tâm và sao lãng. Sự mất chánh niệm gán đặt là tư tưởng nhị nguyên giữa mình và người. Cả hai loại thiếu tỉnh thức này là nền tảng mê lầm của tất cả chúng sanh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sanh lang thang trong luân hồi xóa tan được sương mù tối tăm của sự không tỉnh thức, xóa tan được những niệm tưởng bám chấp của nhị nguyên. Nguyện cho bạn nhận ra Tánh Giác Bản Nhiên của chính mình!

Tư tưởng nhị nguyên sanh ra sự nghi ngờ. Từ sự bám chấp vi tế xoay chuyển thành tâm đối đãi, khuynh hướng nhị nguyên trở nên mạnh hơn và tăng dần. Thực phẩm, tài sản, quần áo, nhà cửa và bạn bè, năm đối tượng của các giác quan và gia đình yêu thương của bạn. Tất cả những điều này gây đau khổ vì tâm tham luyến và thèm khát. Chúng là ảo tưởng của thế gian. Các hành vi bám chấp thì vô tận. Khi quả của sự bám chấp chín mùi, bạn sanh vào cõi ngạ quỷ, bị hành hạ bởi thèm muốn và khao khát, bị khốn khổ, đói và khát. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sanh tham luyến và thèm khát vì bám chấp, không chối bỏ những khao khát thèm muốn đó, mà cũng không chấp nhận chúng. Hãy buông lỏng tâm thức trong trạng thái tự nhiên của tâm, thì sau đó Tánh Giác của bạn sẽ có thể tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí huệ phân minh hoàn hảo!

Khi đối tượng bên ngoài xuất hiện, tâm thức sợ hãi vi tế sẽ phát sanh. Từ sự sợ hãi này, thói quen giận dữ trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Cuối cùng, sự thù nghịch gây ra bạo động và sát hại. Khi quả của sự nóng giận này chín mùi, bạn sẽ chịu đau khổ trong địa ngục bằng cách bị đun sôi và đốt cháy. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, hỡi chúng sanh trong sáu cõi, khi giận dữ mạnh mẽ phát sinh nơi bạn, không buông bỏ cũng không chấp nhận sự giận dữ đó. Thay vào đó, thả lỏng trong trạng thái tự nhiên và đạt được trí huệ thấu suốt!

Khi tâm thức bạn tràn ngập lòng kiêu ngạo, niệm ganh đua và coi thường kẻ khác khởi lên, sự kiêu ngạo gia tăng mạnh hơn và mạnh hơn, bạn sẽ trải nghiệm qua sự đau khổ do tranh cãi và bị ngược đãi. Khi quả của nghiệp này chín mùi, bạn sẽ sanh vào Cõi Thiên và kinh nghiệm sự đau khổ của biến hoại và rơi xuống (cõi thấp hơn). Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sanh nào khởi lên tâm kiêu ngạo sẽ để tâm thức buông lỏng trong trạng thái tự nhiên. Sau đó Tánh Giác của bạn sẽ tự an trú. Nguyện bạn đạt được trí huệ bình đẳng!

Vì thói quen đối đãi tăng thêm, vì đề cao mình và chê bai người khác, niệm phân tranh sẽ dẫn bạn đến sự ghen tuông và chiến đấu, và bạn sẽ sinh vào Cõi Bán Thần (A tu la), nơi có nhiều sự sát hại gây thương tổn. Từ hậu quả của sự sát hại đó, bạn sẽ rơi vào Cõi Địa Ngục. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, khi niệm ganh đua và tranh chấp khởi lên, đừng bám vào chúng như kẻ thù. Chỉ buông lỏng nhẹ nhàng. Sau đó tâm thức có thể tự an trú trong trạng thái tự nhiên. Nguyện bạn đạt được trí huệ hành động vô chướng ngại!

Do sao lãng, thờ ơ và không chú tâm, bạn sẽ trở nên trì độn, mù mờ và quên lãng. Vô ý thức và lười biếng, bạn sẽ làm tăng sự vô minh. Quả của vô minh này sẽ là lang thang không lối thoát trong Cõi Súc Sinh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện chúng sanh đã rơi vào hố sâu đen tối của vô minh được chánh niệm quang minh chiếu sáng và từ đó đạt được trí huệ vô niệm.

Tất cả các bạn, chúng sanh trong ba cõi thực sự giống như chư Phật, Bản Tâm của tất cả. Nhưng vì hiểu biết sai lầm về Bản Tâm làm bạn lạc lối, nên hành động không có mục đích. Sáu hành vi tác nghiệp chẳng khác gì ảo tưởng, như một giấc mơ. Ta là Phật Nguyên Thủy hiện diện qua các hóa thân để rèn luyện sáu loại chúng sanh. Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sanh không sót một ai đạt được giác ngộ trong trạng thái bao la của Pháp Giới.

A Hô! Từ nay trở đi, khi một đại hành giả với Tánh Giác quang minh và không dối gạt tụng đọc bài nguyện đại lực này, thì tất cả những ai nghe được sẽ đạt giác ngộ chỉ trong ba đời. Trong lúc nhật thực hoặc nguyệt thực, trong lúc động đất hay khi đất gầm chuyển, tại các chí điểm hoặc vào năm mới, bạn nên quán tưởng Phật Phổ Hiền. Và nếu bạn tụng niệm lớn tiếng để tất cả có thể nghe, thì chúng sinh trong ba cõi sẽ dần dần thoát khỏi khổ đau qua lời nguyện của hành giả, và cuối cùng sẽ đạt được giác ngộ.

Đức Garchen Rinpoche

Bài nguyện này được trích ra từ Chương Thứ Chín mang tên “Lời Khẩn Cầu Của Bài Nguyện Mạnh Mẽ Mà Qua Đó Chúng Sinh Nhất Tâm Tha Thiết Thôi Thúc Thành Phật”, thuộc giáo lý Đại Viên Mãn, “Tâm Giác Ngộ Vô Chướng Ngại của Đại Toàn Thiện Phổ Hiền Như Lai” trích trong Kho Báu Phương Bắc có tên là Zangthal Gongpa.

Vào tháng mười năm 2011, bài nguyện này được chuyển Việt Ngữ bởi Thủy (Thubten Lhamo) – Tâm Bảo Đàn (K. Jimpa Lhamo) hiệu đính năm 2011-2017.