2_171102

Bồ đề tâm tinh tuý của mọi giáo pháp

Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát, và toàn bộ Giáo Pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt là trên con đường đạt đến Phật quả trong một đời, điều trọng yếu là phải thực hành giáo lý phát triển và thành […]

Read more
Life Of Buddha

Phân biệt cúng dường

1. Chánh văn 佛言. 飯凡人百. 不如飯一善人. 飯善人千不如飯持五戒 者一人. 飯持五戒者萬人. 不如飯一須陀洹. 飯須陀洹百萬. 不 如飯一斯陀含. 飯斯陀含千萬. 不如飯一阿那含. 飯阿那含一 億. 不如飯一阿羅漢. 飯阿羅漢十億. 不如飯辟支佛一人. 飯辟支佛百億. 不如以三尊之教度其一世二親. 教千 億. 不如飯一佛學願求佛欲濟眾生也. 飯善人. 福最深重. 凡人事天地鬼神. 不如孝其親矣. 二親最神也. […]

Read more
2019-12-22-Mundgod-G13-SA900929

Khi xem tiền như sữa mẹ

Ở một chừng mực nào đó, chúng ta cũng có thể xem sự đạt được tiền bạc và giàu có như dịp lễ hội vui tươi của năm. Nó cũng giống như khi mùa xuân đến thì cây cối đâm chồi, nẩy lộc, […]

Read more
1 2 3 4