Life Of Buddha

Phân biệt cúng dường

1. Chánh văn 佛言. 飯凡人百. 不如飯一善人. 飯善人千不如飯持五戒 者一人. 飯持五戒者萬人. 不如飯一須陀洹. 飯須陀洹百萬. 不 如飯一斯陀含. 飯斯陀含千萬. 不如飯一阿那含. 飯阿那含一 億. 不如飯一阿羅漢. 飯阿羅漢十億. 不如飯辟支佛一人. 飯辟支佛百億. 不如以三尊之教度其一世二親. 教千 億. 不如飯一佛學願求佛欲濟眾生也. 飯善人. 福最深重. 凡人事天地鬼神. 不如孝其親矣. 二親最神也. […]

Read more
1 2 3 4 5 44